FAQ

Over FEMF.E.M. staat voor Federatie Enschedese Muziekverenigingen en is een overkoepelend orgaan dat de momenteel 12 muziekverenigingen binnen de gemeente Enschede vertegenwoordigt. De F.E.M. fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente betreffende beleidszaken en subsidieverdeling volgens de algemene subsidieverordening amateurkunst. Op het gebied van cellomuziekonderwijs behartigt de F.E.M. de belangen van de verenigingen bij Kaliber Kunstenschool en bewaakt daarmee de betaalbaarheid en kwaliteit van de opleiding van hun leerlingen.
Leden van de FEM kunnen zijn muziekverenigingen, welke de muziek beoefenen als amateurs en door stemming op een ledenvergadering met 2/3 van de stemming toegelaten zijn.
Artikel 4 uit de statuten.
Artikel 6 uit de statuten vermeld; 
1. het lidmaatschap kan door de leden schriftelijk aan het bestuur van de FEM worden opgezegd, nadat alles financiële verplichtingen jegens de FEM zijn nagekomen.
2. Het lidmaatschap eindigt bovendien door schriftelijke opzegging namens de vereniging, op voorstel van het bestuur, na een hier toe genomen besluit van de vergadering, waar 2/3 van de aangesloten vertegenwoordigd is, en met 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
Dit kan geschieden  wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap van de FEM te voldoen, als bij de statuten geregeld en tevens wanneer hij zijn verplichtingen         jegens de FEM niet nakomt, alsook wanneer rederlijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortbestaan.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten of besluiten van de FEM handelt of de FEM op onredelijke wijze benadeelt.
Elk lid van de aangesloten verenigingen kan kandideren als bestuurslid. Men gaat het bestuursschap aan voor een periode van drie jaar. Binnen het bestuur worden de functies verdeeld. Na de periode van drie jaar kan men zich herkiesbaar stellen of aftreden. Alleen de voorzitter, welke apart gekozen wordt, is niet vereniginggebonden. Ook hierbij geldt een periode van drie jaar.
Indien een vereniging een activiteit organiseert, geeft de FEM hier geen subsidie voor. 
In januari vraagt de secretaris een collecte vergunning aan voor de jaarlijkse FEM collecteweek die in oktober wordt gehouden. Iedere aangesloten vereniging kan aan deze collecte deelnemen. De vereniging krijgt een wijk in Enschede aangewezen waar gecollecteerd kan worden. De opbrengst komt geheel ten goede aan de vereniging.
Samen met de FEDS (Federatie Enschedese Drum- en Showbands) organiseert de FEM een jaarlijks muzikaal evenement in de binnenstad van Enschede. Hier nemen zowel harmonie orkesten als drum- en showbands aan deel. Afhankelijk van het thema kan er ook gekozen worden voor toevoeging van volksdansgroepen en/of koren.
Indien mogelijk wordt er voor de FEM leden jaarlijks een workshop gehouden o.l.v. een bekend dirigent/componist.
In november februari en juni wordt met de HaFaBra (Harmonie Fanfare Brassband)  coördinator van Kaliber Kunstenschool en de leden van FEM en FEDS (Federatie Enschedese Drum- en Showbands) een overleg gehouden over de kwaliteit van de muzieklessen, examens en onderwerpen die de HaFaBra leerlingen aangaan. De op-of aanmerkingen hierover worden door de HaFaBra coördinator verder geleid naar het management van Kaliber Kunstenschool.
In overleg met de gemeente is besloten dat de koepels FEM en FEDS (Federatie Enschedese Drum- en Showbands) gezamenlijk de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuur Fonds binnen Enschede organiseren.