FAQ

Wanneer kan het lidmaatschap worden beëindigd?


Artikel 6 uit de statuten vermeld; 
1. het lidmaatschap kan door de leden schriftelijk aan het bestuur van de FEM worden opgezegd, nadat alles financiële verplichtingen jegens de FEM zijn nagekomen.
2. Het lidmaatschap eindigt bovendien door schriftelijke opzegging namens de vereniging, op voorstel van het bestuur, na een hier toe genomen besluit van de vergadering, waar 2/3 van de aangesloten vertegenwoordigd is, en met 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
Dit kan geschieden  wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap van de FEM te voldoen, als bij de statuten geregeld en tevens wanneer hij zijn verplichtingen         jegens de FEM niet nakomt, alsook wanneer rederlijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortbestaan.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten of besluiten van de FEM handelt of de FEM op onredelijke wijze benadeelt.
Share our website

Quicklinks